WYBIERAJĄC STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

» OTRZYMASZ DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM potwierdzający wysokie kwalifikacje zawodowe

» PODNIESIESZ SWOJE KWALIFIKACJE JĘZYKOWE i zapoznasz się z fachową terminologią bez potrzeby uczestniczenia
w dodatkowych zajęciach kursach

» BĘDZIESZ STUDIOWAĆ ZE STUDENTAMI Z WIELU KRAJÓW, poznasz ich kulturę, tradycję i zawrzesz niepowtarzalne znajomości

» PRZYGOTUJESZ SIĘ do przyszłych wyjazdów na praktyki zagraniczne i pracy w korporacjach o międzynarodowym profilu

» NAWIĄŻESZ MIĘDZYNARODOWE KONTAKTY wpływające pozytywnie na kształtowanie własne ścieżki kariery

STUDIA BEZPŁATNE

W roku akademickim 2017/2018 uruchomione zostały w ramach projektów europejskich bezpłatne studia stacjonarne dla obywateli polskich i obcokrajowców prowadzone w całości w języku angielskim.
Rekrutacja została zakończona.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA NA STUDIA JEST:

  1. Certyfikat z języka angielskiego na poziomie B2 lub egzamin wstępny ze znajomości języka.
  2. W przypadku liczby chętnych przekraczających dostępne miejsca – egzamin przedmiotowy/punkty na świadectwie maturalnym.

Studenci obcokrajowcy otrzymują „stypendia” na pokrycie kosztów utrzymania. Środki te są wypłacane przez pełny cykl kształcenia na danym kierunku w roku akademickim. Istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Studenta WSEI. Zasady przyznawania środków na pokrycie kosztów utrzymania są określone w Regulaminie.

Po I roku studiów Uczelnia zaplanowała obowiązkowe zajęcia w ramach Szkoły letniej, w ramach której Studenci będą mieli zajęcia warsztatowe wspierające adaptacje do kultury, zasad i przepisów prawa w Polsce, jak również obowiązkowe zajęcia  z języka polskiego. W czasie trwania Szkoły letniej,  Uczelnia zapewnia również zakwaterowanie i wyżywienie jej uczestników.

*Studia finansowane są z EFS w ramach Działania 3.3. „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”. W związku z tym ostatecznym warunkiem przyjęcia na studia jest podpisanie umowy zawierającej poza standardowymi zasadami wynikającymi z Regulaminu Studiów, również wymagania wynikające z zapisów Projektów

STUDIUJ W JĘZYKU ANGIELSKIM

STUDIA KOMERCYJNE

O PRZYJĘCIE NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:

  • Osoby posiadające polskie świadectwo dojrzałości albo inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej.

O PRZYJĘCIE NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:

  • Wszystkie osoby posiadające polski dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) albo inny dokument uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem lub uprawniający do podjęcia takich studiów w kraju, w którym został wydany.

Obywatele polscy i obywatele krajów Unii Europejskiej, starający się o przyjęcie na studia w języku angielskim, rejestrują się w tym samym czasie co kandydaci na studia w języku polskim.

STUDIUJ W JĘZYKU ANGIELSKIM