Back

Akademia WSEI w swojej ofercie wsparcia finansowego studentów
posiada szereg możliwości
, z których studenci mogą korzystać
już od pierwszego roku studiów.

Sprawdź, które z nich pozwolą Ci sfinansować studia i obniżyć czesne.

 

1124
studentów sfinansowało 100% czesnego

Szeroki wachlarz bonifikat

Szeroki wachlarz stypendiów: rektora, socjalne, specjalne i zapomogi

Płatne staże lub praktyki zdobyte dzięki wsparciu Biura Karier

Rozłóż czesne na 10 rat i zmniejsz miesięczne obciążenie budżetu

Zniżki dla absolwentów Akademii WSEI kontynuujących naukę na studiach II stopnia lub podyplomowych

Materiały ONLINE – zmniejszają wydatki na ksero

Stypendium Rektora – osiągnięcia naukowe i artystyczne
Jeśli dobrze się uczysz i chętnie uczestniczysz w dodatkowych szkoleniach, kursach, albo posiadasz osiągnięcia artystyczne możesz ubiegać się  stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Stypendium specjalne MNiSW
Jeśli legitymujesz się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności możesz liczyć na stypendium specjalne, które jest przyznawane już od pierwszego roku studiów na podstawie przedstawionego orzeczenia. Wypłacane jest co miesiąc.

Zapomogi losowe
Poza wsparciem w postaci stypendium przyznawane są również zapomogi losowe. Mogą się o nie ubiegać studenci, którzy w wyniku zdarzenia losowego znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji finansowej.

Stypendium socjalne 
Przyznawane jest studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, których wysokość dochodów w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekracza 1294,40 zł netto miesięcznie. Możesz je uzyskać już od pierwszego roku studiów.

Dodatkowo jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych możesz otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki.

wsei-lublin-stypendia

Stypendium Rektora – osiągnięcia sportowe
Promując studentów wyróżniających się znakomitymi osiągnięciami sportowymi, którzy reprezentują Uczelnię we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

1555100
ZŁOTYCH PRZYZNANO NA ULGI I BONIFIKATY W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Absolwent Akademii WSEI
Absolwenci Akademii WSEI studiów I stopnia kontynuujący naukę na studiach II stopnia w Akademii WSEI otrzymują ulgę w czesnym w wysokości 10% na okres pierwszego roku studiów II stopnia.

wsei-lublin-ulgi-bonifikaty

Bonifikata dla zakładów pracy
Bonifikata dla pracowników jednego zakładu pracy przyznawana jest, na pisemny wniosek pracodawcy skierowany do Kanclerza Uczelni, w przypadku studiowania w Akademii WSEI 5 i więcej osób z tego zakładu pracy w danym roku akademickim.

Bonifikata rodzinna
Studentom Akademii WSEI przyznawane są bonifikaty w opłatach czesnego z tytułu studiowania w WSEI osób związanych pokrewieństwem (dla rodzeństwa, małżeństw, dzieci i rodziców).

Bonifikata w czesnym
Studenci, którzy dokonali wpłaty czesnego za cały rok (2 semestry) z góry otrzymują 5% bonifikaty od ustalonej kwoty czesnego.