WSEI w swojej ofercie wsparcia finansowego studentów
posiada szereg możliwości
, z których studenci mogą korzystać
już od pierwszego roku studiów.

Sprawdź, które z nich pozwolą Ci sfinansować studia i obniżyć czesne.

W roku akademickim 2018/2019
1124 studentów dzięki otrzymanej pomocy materialnej miało możliwość sfinansować 100% czesnego,
natomiast 81 studentów sfinansowało czesne w 75%.

1124
studentów sfinansowało 100% czesnego

Szeroki wachlarz bonifikat

Szeroki wachlarz stypendiów: rektora, socjalne, specjalne i zapomogi

Płatne staże lub praktyki zdobyte dzięki wsparciu Biura Karier

Rozłóż czesne na 10 rat i zmniejsz miesięczne obciążenie budżetu

Zniżki dla absolwentów WSEI kontynuujących naukę na studiach II stopnia lub podyplomowych

Materiały ONLINE – zmniejszają wydatki na ksero

Stypendium Rektora – osiągnięcia naukowe i artystyczne
Jeśli dobrze się uczysz i chętnie uczestniczysz w dodatkowych szkoleniach, kursach, albo posiadasz osiągnięcia artystyczne możesz ubiegać się  stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Kwota stypendium wynosi od 550zł do 1000zł.

Stypendium specjalne MNiSW
Jeśli legitymujesz się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności możesz liczyć na stypendium specjalne, które jest przyznawane już od pierwszego roku studiów na podstawie przedstawionego orzeczenia. Wypłacane jest co miesiąc, a jego wysokość zależy od posiadanego stopnia i wynosi od 500zl do 700zł miesięcznie.

Zapomogi losowe
Poza wsparciem w postaci stypendium przyznawane są również zapomogi losowe. Mogą się o nie ubiegać studenci, którzy w wyniku zdarzenia losowego znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji finansowej. Wysokość zapomogi wynosi od 500 zł do 1 000 zł.

Stypendium socjalne MNiSW
Możesz je uzyskać już od pierwszego roku studiów, jeśli dochód w twojej rodzinie nie przekracza 900zł netto na osobę miesięcznie. Stypendium wynosi od 550zł do 850zł miesięcznie.

Dodatkowo jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych możesz otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki w wysokości 300 zł miesięcznie.

wsei-lublin-stypendia

Stypendium Rektora – osiągnięcia sportowe
Promując studentów wyróżniających się znakomitymi osiągnięciami sportowymi, którzy reprezentują Uczelnię we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym najlepsi otrzymują stypendium w wysokości od 500zł do 700 zł.

Absolwent WSEI
Absolwenci WSEI studiów I stopnia kontynuujący naukę na studiach II stopnia w WSEI otrzymują do 10% zwolnienia z wysokości czesnego za jeden rok studiów.

wsei-lublin-ulgi-bonifikaty

Bonifikata dla zakładów pracy
Bonifikata dla pracowników jednego zakładu pracy przyznawana na wniosek pracodawcy w przypadku studiowania w WSEI 5 i więcej osób z tego zakładu pracy w danym roku akademickim.

Bonifikata rodzinna
Studentom WSEI przyznawane są bonifikaty w opłatach czesnego z tytułu studiowania w WSEI osób związanych pokrewieństwem (dla rodzeństwa, małżeństw, dzieci i rodziców).

Bonifikata w czesnym
Studenci, którzy dokonali wpłaty czesnego za cały rok (2 semestry) z góry otrzymują 5% bonifikaty od ustalonej kwoty czesnego.