Back

Procedura rekrutacji kandydata na studia

KROK 1 - WYPEŁNIJ DOKUMENTY

Ważne: Wykonaj skany powyższych dokumentów.

Zapoznaj się ze wzorami umów o warunkach studiowania i opłatach za usługi edukacyjne:

Umowa zostanie podpisana przy składaniu oryginalnych dokumentów w Biurze Obsługi Studenta.

Student zobowiązuje się wnosić opłaty związane z tokiem studiów w formie bezgotówkowej
na rachunek bankowy Uczelni wskazany indywidualnie dla każdego Studenta.

W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

KROK 2 - PRZYGOTUJ DOKUMENTY

Jeśli jesteś Kandydatem na Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie i jednolite magisterskie) przygotuj:

 • Skan świadectwa dojrzałości (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 31 sierpnia br.)

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi konieczności dołączenia skanu świadectwa maturalnego  na etapie rekrutacji elektronicznej, informujemy, że w przypadku kiedy kandydaci na studia nie posiadają jeszcze świadectwa maturalnego, mogą dokonać rekrutacji z obowiązkiem dostarczenia ww. dokumentu nie później niż do 31 sierpnia 2023 r.

 • Fotografie legitymacyjną (3,5 x 4,5) – w wersji elektronicznej i papierowej
 • W przypadku studiów pielęgniarskich pomostowych
  • Skan dyplomu pielęgniarskiego (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 sierpnia br.)
  • Skan dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 sierpnia br.);
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (oryginał należy przedłożyć w Uczelni w terminie do 31 sierpnia br.)
   skierowanie – PIELĘGNIARSTWO
   skierowanie – FIZJOTERAPIA
 • W przypadku studiów inżynierskich
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (oryginał należy przedłożyć w Uczelni w terminie do 31 sierpnia br.) – skierowania – INŻYNIER

Jeśli jesteś Kandydatem na Studia II stopnia przygotuj

 • Skan Dyplomu (część A) ukończenia studiów I stopnia (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 września br.)
 • Skan Suplementu (część B dyplomu) / indeks (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 września br.)
 • Fotografie legitymacyjną (3,5 x 4,5) – w wersji elektronicznej i papierowej
 • W przypadku studiów pielęgniarskich

KROK 3 - WYŚLIJ KOMPLET DOKUMENTÓW

 1. Przygotowane skany dokumentów i fotografię prześlij pocztą elektroniczną na adres bos@wsei.lublin.pl – w temacie wiadomości wpisz swoje Nazwisko i Imię.
 2. Wszelkie wyjaśnienia dodatkowe uzyskasz w Biurze Obsługi Studenta (BOS) – tel. 081 749 17 77, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
 3. Do dnia 30.09. br. dokonaj opłaty za studia zgodnie z informacjami i cennikiem zamieszczonymi na stronie https://rekrutacja.wsei.lublin.pl/rekrutacja/oplaty/  

KROK 1 - WYPEŁNIJ DOKUMENTY

Ankieta osobowa – 2023_2024

Zapoznaj się ze wzorami umów o warunkach studiowania i opłatach za usługi edukacyjne:

Umowa zostanie podpisana przy składaniu oryginalnych dokumentów w Biurze Obsługi Studenta.

Student zobowiązuje się wnosić opłaty związane z tokiem studiów w formie bezgotówkowej
na rachunek bankowy Uczelni wskazany indywidualnie dla każdego Studenta.

W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Pobierz, wydrukuj i wypełnij anonimową ankietę dotyczącą Twoich źródeł informacji o  Akademii WSEI

KROK 2 - PRZYGOTUJ DOKUMENTY

Jeśli jesteś Kandydatem na Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) lub jednolite magisterskie przygotuj:

 • Kopię świadectwa dojrzałości (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 31.08 br.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi konieczności dołączenia skanu świadectwa maturalnego  na etapie rekrutacji elektronicznej, informujemy, że w przypadku kiedy kandydaci na studia nie posiadają jeszcze świadectwa maturalnego, mogą dokonać rekrutacji z obowiązkiem dostarczenia ww. dokumentu nie później niż do 31 sierpnia 2023 r.

 • Fotografie legitymacyjną (3,5 x 4,5) – w wersji papierowej i elektronicznej (skan)
 • W przypadku studiów pielęgniarskich pomostowych
  • Kopia dyplomu pielęgniarskiego (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30.08 br.)
  • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30.08 br.)
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (oryginał należy przedłożyć w Uczelni w terminie do 31.08 br.)
   skierowanie – PIELĘGNIARSTWO
   skierowanie – FIZJOTERAPIA
 • W przypadku studiów inżynierskich
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (oryginał należy przedłożyć w Uczelni w terminie do 31.08 br.) – skierowania – INŻYNIER

Jeśli jesteś Kandydatem na Studia II stopnia przygotuj:

 • Kopia Dyplomu (część A) ukończenia studiów I stopnia (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 września br.)
 • Kopia Suplementu (część B dyplomu) / indeks (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 września br.)
 • Fotografie legitymacyjną (3,5 x 4,5) – w wersji papierowej i elektronicznej (skan)
 • W przypadku studiów pielęgniarskich

KROK 3 - WYŚLIJ KOMPLET DOKUMENTÓW

 1. Wypełnione dokumenty w wersji papierowej, kopie świadectw i zdjęcia złóż osobiście w siedzibie Uczelni w Lublinie, ul. Projektowa 4 w Biurze Obsługi Studenta

lub

 1. Wypełnione dokumenty w wersji papierowej, kopie świadectw i zdjęcia prześlij tradycyjną pocztą na adres: Lubelska Akademia WSEI, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin z dopiskiem na kopercie REKRUTACJA.
 2. Wszelkie wyjaśnienia dodatkowe uzyskasz w Biurze Obsługi Studenta (BOS) – 81 749 17 77, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
 3. Do dnia 30.09. br. dokonaj opłaty za studia zgodnie z informacjami i cennikiem zamieszczonymi na stronie https://rekrutacja.wsei.lublin.pl/rekrutacja/oplaty/  Cennik studiów na rok akademicki zostanie opublikowany na początku maja br.

Gratulujemy! Zostałeś studentem Akademii WSEI