Back

Akademia WSEI współpracuje z jednostkami naukowymi
i biznesowymi na całym świecie

Współpraca z ośrodkami z całego świata obejmuje m.in.

  • program wymiany studentów i pracowników naukowych
  • wymianę studencką w ramach praktyk i staży zawodowych
  • prowadzenie wspólnych badań naukowych
  • wymianę doświadczeń i realizację projektów

Większa część studentów  przyjeżdża zrealizować pełen program studiów w języku polskim lub angielskim, zaś pozostali studenci przyjeżdżają na semestr w ramach wymiany międzynarodowej. W Akademii WSEI studiuje 1450  cudzoziemców z 24 krajów.

CO ROKU NA STUDIA W WSEI DECYDJE SIĘ WIĘKSZA LICZBA STUDENTÓW Z CAŁEGO ŚWIATA

Erasmus+ to program dla uczelni, studentów i pracowników. Celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej szkół wyższych, umożliwianie studentom wyjazdów za granicę na część studiów i praktykę, promowanie mobilności pracowników uczelni, stwarzanie uczelniom licznych możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

W ramach Erasmus+  Akademia WSEI  realizuje:
1. Studia – semestr lub rok na uczelni w innym kraju dla studentów  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
2. Praktyki zawodowe oraz staże –  studenci mogą wyjeżdżać do wszystkich krajów w Europie na okres od 2 do 12 miesięcy na praktyki zawodowe
i zwiększyć swoje szanse na znalezienie zatrudnienia zarówno w kraju jak i za granicą

Korzyści wynikające z wyjazdu na studia zagraniczne:
• Nauka w obcojęzycznym środowisku studenckim
• Poznanie innego kraju, innej kultury
• Możliwość nawiązania kontaktów, zyskania nowych przyjaciół
• Doskonalenie znajomości języka obcego

Podstawowe zasady programu Erasmus+:
• Prawo do uzyskania stypendium w ramach programu Erasmus+ mają studenci wszystkich trybów studiów prowadzących do uzyskania stopnia licencjata lub magistra, oficjalnie zarejestrowani w uczelni uprawnionej do uczestnictwa w programie
• Student ma do wykorzystania 12 miesięcy mobilności w trakcie jednego cyklu studiów. Mobilność ta dotyczy wyjazdów na studia i praktyki
w ramach programu Erasmus+
• Studiowanie w uczelni partnerskiej stanowi integralną część programu nauki studenta
• Akademia WSEI jako uczelnia macierzysta uznaje okres studiów odbytych w uczelni partnerskiej jako równoważny z okresem studiów w Akademii
• Wyjazd może nastąpić najwcześniej na drugim roku studiów
• Student nie może wyjechać na studia zagraniczne na ostatni semestr studiów I i II stopnia