Od wielu lat z powodzeniem pozyskujemy środki europejskie na realizację projektów które przyczyniają się do rozwoju WSEI i wzmocnienia jej potencjału, a także budowania relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Nasze programy kształcenia są tworzone w ścisłej współpracy z pracodawcami.

BEZPŁATNE STUDIA STACJONARNE w ofercie WSEI
na rok akademicki 2020/2021

W roku akademickim 2020/2021 uruchomione zostaną toki bezpłatnych studiów stacjonarnych. Na realizację studiów Uczelnia pozyskała prawie 7,7 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Bezpłatne toki studiów stacjonarnych realizowane są na kierunkach:

ADMINISTRACJA
studia Iº stacjonarne
Dzięki studiom poznasz najważniejsze regulacje prawne pozwalające na zrozumienie zasad działania nowoczesnej administracji rządowej i samorządowej
– ponad 50% zajęć  to zajęcia praktyczne u pracodawcy
Specjalności:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
studia Iº stacjonarne
Obecnie jeden z najpopularniejszych kierunków studiów. Nic w tym dziwnego – studia te są wartościowe i mogą gwarantować dobrą i pewną pracę nie którym już na początku zawodowej kariery.
– ponad 50% zajęć  to zajęcia praktyczne u pracodawcy
Specjalność:
INFORMATYKA
studia IIº stacjonarne
To kierunek dla ludzi kreatywnych i twórczych, którzy nie boją się przekraczać granic wyobraźni.
– ponad 50% zajęć  to zajęcia praktyczne u pracodawcy
Specjalności:
ZARZĄDZANIE
studia IIº stacjonarne
To kierunek dla ludzi kreatywnych i otwartych, którzy chcą osiągnąć sukces w prowadzeniu własnej firmy lub na stanowiskach menedżerskich
– ponad 50% zajęć  to zajęcia praktyczne u pracodawcy
Specjalności:
Zasady naboru
Rekrutacja elektroniczna na rok akademicki 2020/2021 rozpoczęła się 4 maja i potrwa do 31 sierpnia 2020 r. Wystarczy wejść na stronę http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/ , wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy na studia. Przygotowane dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą do końca sierpnia.

Kryteria dodatkowe brane pod uwagę podczas rekrutacji: niepełnosprawność (+1pkt) i obszar wiejski (+1pkt).
Uwaga:
Przypominamy, że na bezpłatnych tokach studiów objętych dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego  obowiązują limity miejsc:
Informatyka II stopnia – 20 studentów
Zarządzanie II stopnia – 50 studentów

Administracja I stopnia – 25 studentów
Finanse i Rachunkowość I stopnia – 30 studentów

Na listę studentów studiów bezpłatnych zostaną wpisani Ci, którzy przejdą pozytywnie proces rekrutacji prowadzony przez Komisje rekrutacyjne powołane na każdym Wydziale oraz podpiszą Umowę o warunkach odpłatności z Uczelnią.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

W roku akademickim 2019/2020, w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, na 12 tokach finansowanych z EFS, studiuje  ok. 1200 studentów.
Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 mieli możliwość otrzymania dofinansowania ze środków europejskich nawet do 100% wysokości czesnego,
przez cały cykl kształcenia.

BEZPŁATNE STUDIA STACJONARNE  – STUDIA DUALNE

W roku akademickim 2019/2020 uruchomione zostały bezpłatne, stacjonarne studia dualne.
Na realizację czterech projektów takich studiów Uczelnia pozyskała prawie 7,7 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt obejmuje realizację studiów stacjonarnych dualnych na kierunkach studiów:

Administracja

Finanse i rachunkowość

Informatyka

Zarządzanie

Nowatorskość tej formy studiowania polega na tym, że studenci będą mieli okazję połączyć zdobywanie wiedzy akademickiej z uzyskaniem fachowych rad i cennej praktyki ucząc się zawodu bezpośrednio u pracodawcy. Jest to również korzyść dla firm które będą brały udział w projekcie, ponieważ dzięki emu będą mogły przygotować szyte na swoją miarę kadry, kształtując swojego przyszłego pracownika już od jego pierwszego roku studiów.

Uwaga:

Przypominamy, że na bezpłatnych kierunkach studiów objętych dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego  obowiązują limity miejsc:

Zarządzanie II stopnia studia stacjonarne jest to 50 Studentów  (w 2 edycjach po 50 os.)
Informatyka I stopnia 30 Studentów
Informatyka II stopnia 30 Studentów
Administracja I stopnia studia stacjonarne- 25 studentów
Finanse i Rachunkowość I stopnia – 30 studentów

Na listę studentów zostaną wpisani Ci, którzy przejdą pozytywnie proces rekrutacji prowadzony przez Komisje rekrutacyjne powołane na każdym Wydziale.
Na listę rezerwową zostanie wpisanych na każdym kierunku po 5 studentów.
Osoby, które nie znajdą się na listach podstawowych i listach rezerwowych będą mogły podjąć studia na zasadach komercyjnych.

BEZPŁATNE STUDIA

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – 5-cio letnie studia magisterskie uprawniające do zawodu nauczyciela

Ekonomia – studia licencjackie i magisterskie

Transport – studia licencjackie i magisterskie

Mechatronika – studia licencjackie

Uwaga:

Przypominamy, że na bezpłatnych kierunkach studiów objętych dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego  obowiązują limity miejsc:

Ekonomia I stopnia –  25 Studentów stacjonarne,  studia niestacjonarne 50 Studentów
Ekonomia II stopnia studia stacjonarne: 20 Studentów, Studia niestacjonarne: 40 Studentów
Transport I stopnia, studia stacjonarne: 25 Studentów,  studia niestacjonarne: 50 Studentów
Transport II stopnia stacjonarne: 20 Studentów, Studia Niestacjonarne: 40 Studentów
Mechatronika I stopnia studia stacjonarne: 25 Studentów, Studia niestacjonarne: 50 Studentów

Na listę studentów zostaną wpisani Ci, którzy przejdą pozytywnie proces rekrutacji prowadzony przez Komisje rekrutacyjne powołane na każdym Wydziale.
Na listę rezerwową zostanie wpisanych na każdym kierunku po 5 studentów.
Osoby, które nie znajdą się na listach podstawowych i listach rezerwowych będą mogły podjąć studia na zasadach komercyjnych.

Więcej informacji na stronie o Studiach Dualnych 

W roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019 WSEI otrzymała dofinansowanie z EFS dzięki któremu studenci rozpoczynający studia mieli możliwość otrzymania dofinansowania nawet do 100% wysokości czesnego przez cały cykl kształcenia na kierunkach: 

Mechanika i budowa maszyn

Specjalność: Szybkie prototypowanie, I st.

Zarządzanie

Specjalność: Zarządzanie firmą na rynku międzynarodowym, I st.

Psychologia I stopnia

W ramach projektu „Budowanie inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego w obszarze zdrowia i potencjału ludzkiego poprzez uruchomienie nowych specjalności i kierunku – psychologia licencjacka w WSEI w Lublinie” finansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego na kierunku Psychologia licencjacka realizowane są 3 specjalności:

  • Psychologia w biznesie
  • Psychologia w reklamie i marketingu
  • Psychologia w promocji zdrowia

Studia dofinansowane są ze środków EFS do wysokości 30% czesnego przez okres realizacji studiów rozpoczętych w roku akademickim 2017/2018.

Finanse i rachunkowość I stopnia

W ramach projektu „Data science w finansach – dostosowanie kierunku Finanse i Rachunkowość WSEI w Lublinie do potrzeb społeczno-gospodarczych i RSI woj. lubelskiego” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na kierunku Finanse i Rachunkowość realizowana realizowana jest nowa specjalność:

  • Data science w finansach we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym

Specjalność  dofinansowana jest ze środków EFS do wysokości 30% czesnego przez okres realizacji studiów rozpoczętych w roku akademickim 2017/2018.

Studia anglojęzyczne
W roku akademickim 2017/2018 uruchomione zostały w ramach projektów europejskich bezpłatne studia stacjonarne dla obywateli polskich i obcokrajowców prowadzone w całości w języku angielskim. Studia finansowane są z EFS w ramach Działania 3.3. „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”. W związku z tym ostatecznym warunkiem przyjęcia na studia było podpisanie umowy zawierającej poza standardowymi zasadami wynikającymi z Regulaminu Studiów, również wymagania wynikające z zapisów Projektów. Studia w języku angielskim, odbywjął  się na kierunkach:

  • PIELĘGNIARSTWO I stopnia
  • INFORMATYKA I stopnia
  • ZARZĄDZANIE I stopnia
  • EKONOMIA II stopnia
    Bezpłatne studia anglojęzyczne, w roku akademickim 2017/18, rozpoczęło ponad 200 osób z 25 krajów świata.