Od wielu lat z powodzeniem pozyskujemy środki europejskie na realizację projektów które przyczyniają się do rozwoju WSEI
i wzmocnienia jej potencjału, a także budowania relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Nasze programy kształcenia są tworzone w ścisłej współpracy z pracodawcami.

W roku akademickim 2017/2018 WSEI otrzymała dofinansowanie z EFS na dostosowanie programów kształcenia koncentrujących się wokół przedsiębiorczości, innowacyjności i podnoszenia kompetencji na kierunkach: 

W ramach projektu „Budowanie inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego w obszarze zdrowia i potencjału ludzkiego poprzez uruchomienie nowych specjalności i kierunku - psychologia licencjacka w WSEI w Lublinie” finansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego na kierunku Psychologia licencjacka realizowane będą 3 specjalności:

Psychologia w biznesie
Specjalność  łączy ze sobą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, zarządzania i psychologii. Studenci specjalności poznają style zarządzania w przedsiębiorstwach i modele strategii rozwoju organizacji. Absolwent tej specjalności to potencjalny:
 • trener lub konsultant-specjalista w instytucjach szkoleniowych
 • menadżer personalny wspierający rozwój personelu i zarządzający zasobami ludzkimi

Psychologia w reklamie i marketingu
Specjalność ta to doskonałe połączenie kompetencji psychologicznych z wiedzą i umiejętnościami marketingowymi oraz znajomością nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych. Absolwent specjalności jest więc przygotowany do pracy w:
 • agencjach reklamowych
 • mediach
 • firmach handlowych i marketingowych
 • firmach doradczo-konsultingowych

Psychologia w promocji zdrowia
Specjalność obejmuje problematykę wpływu czynników psychospołecznych na prozdrowotne funkcjonowanie człowieka, zagadnienia związane z kategoriami normy i patologii, zdrowia i choroby. Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy np.:
 • w charakterze pełnomocnika do spraw profilaktyki
 • w prowadzeniu programów edukacyjnych i profilaktycznych
 • w prowadzeniu działalności związanej z promocją zdrowia, edukacją zdrowotną i profilaktyką uzależnień

Studia dofinansowane ze środków EFS do wysokości 30% czesnego przez okres realizacji studiów rozpoczętych w roku akademickim 2017/2018.
Ilość miejsc ograniczona.
W ramach projektu „Data science w finansach - dostosowanie kierunku Finanse i Rachunkowość WSEI w Lublinie do potrzeb społeczno-gospodarczych i RSI woj. lubelskiego” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na kierunku Finanse i Rachunkowość realizowana będzie nowa specjalność:

Data science w finansach we współpracy z otoczeniem społeczno -gospodarczym
Specjalność daje możliwość nabycia praktycznych umiejętności z zakresu przetwarzania i analizy dużych danych i zapoznanie ich z rolą danych
w procesach podejmowania decyzji oraz wykorzystaniem danych jako cennych aktywów strategicznych. Specjaliści data science to nowy rodzaj analityków danych, którzy nie tylko świetnie sobie radzą z technologią, ale również charakteryzują się dociekliwością ukierunkowaną na wykrywanie
i rozwiązywanie istotnych kwestii biznesowych. Tego rodzaju ekspertów coraz częściej będą poszukiwać banki oraz firmy ubezpieczeniowe.

Studiowanie na Finansach i Rachunkowości oznacza uczenie się konkretnego zawodu. Po deregulacji zawodu księgowego, absolwenci tego kierunku mają otwartą drogę do zawodu na bardzo chłonnym rynku.

Specjalność  dofinansowana ze środków EFS do wysokości 30% czesnego przez okres realizacji studiów rozpoczętych w roku akademickim 2017/2018. Ilość miejsc ograniczona
W roku akademickim 2017/2018 uruchomione zostaną w ramach projektów europejskich bezpłatne studia stacjonarne
dla obywateli polskich i obcokrajowców prowadzone w całości w języku angielskim.


Warunki przyjęcia na studia:
 1. Certyfikat z języka angielskiego na poziomie B2 lub egzamin wstępny ze znajomości języka.
 2. W przypadku liczby chętnych przekraczających dostępne miejsca – egzamin przedmiotowy/punkty na świadectwie maturalnym.

Dla obcokrajowców przewidziane są „stypendia” na pokrycie kosztów utrzymania. Środki te będą wypłacane przez pełny cykl kształcenia na danym kierunku w roku akademickim. Istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Studenta WSEI. Zasady przyznawania środków na pokrycie kosztów utrzymania będą określone w Regulaminie.

Po I roku studiów Uczelnia zaplanowała obowiązkowe zajęcia w ramach Szkoły letniej, w ramach której Studenci będą mieli zajęcia warsztatowe wspierające adaptacje do kultury, zasad i przepisów prawa w Polsce, jak również obowiązkowe zajęcia z języka polskiego. W czasie trwania Szkoły letniej, Uczelnia zapewnia również zakwaterowanie i wyżywienie jej uczestników.

Studiuj w języku angielskim:
 • PIELĘGNIARSTWO I stopnia
 • INFORMATYKA I stopnia
 • ZARZĄDZANIE I stopnia
 • EKONOMIA II stopnia

*Studia finansowane są z EFS w ramach Działania 3.3. „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”. W związku z tym ostatecznym warunkiem przyjęcia na studia jest podpisanie umowy zawierającej poza standardowymi zasadami wynikającymi z Regulaminu Studiów, również wymagania wynikające z zapisów Projektów